ثبت نام

کلمه‌ حمایت ریشه در زبان های عربی و فارسی دارد و به معنای "مراقبت" و "محافظت" یادمیشود. انجمن حمایت از لحاظ سیاسی کاملا مستقل وعام‌المنفعه می‌باشد. انجمن حمایت از سال ۱۹۹۵ در وین به عنوان مرکز مراقبت‌های پزشکی، روانشناسی و روان‌ درمانی برای بازماندگان از جنگ و شکنجه تاسیس شده است. خدماتِ انجمن حمایت به صورت کلی برای همه‌ مراجعه‌کنندگان ، چه با بیمه درمانی،باشد ویا بیمه درمانی نداشته باشد بطور رایگان می باشد انجمن حمایت همینطور پذیرای همه افرادی است  که در کشور و یا در مسیر فرار از کشور خود، تجربیاتی دردناک ، رنج آور و یا تهدیدآمیز را تجربه کرده باشند