فارسی

نام حمایت از عربی میاید و معنی ان کمک و مراقبت است.حمایت یک انجمن غیرسودمند ، عام المنافـع و

.هدف حمایت کمک سخن درمانی و پزشکی به بازماندگان از جنگ وشکنجه می باشد

:ساعتهای تماس تلفنی با دفتر حمایت

13-8 دوشنبه, چهارشنبه, جمعه ساعت

سه شنبه , پنج شنبه ساعت 13-17

:آدرس ما

Sechsschimmelgasse 21
1090 Wien

Tel/Fax: 0043-1-216 43 06
E-Mail: office [at] hemayat.org


Aktuelle Infos per E-Mail Button

HEMAYAT – Betreuungszentrum für
Folter- und Kriegsüberlebende

Sechsschimmelgasse 21
1090 Wien

Tel: +43 1 216 43 06
office [at] hemayat.org

Googlemaps Icon Hier finden Sie uns

Facebook Icon Hemayat auf Facebook

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 8.00 – 13.00 Uhr
Di, Do 13.00 – 17.00 Uhr

 

Blumenbild